Gebedsbrief Oostpoort1 april:

Bid voor de gezinnen met schoolgaande kinderen. De ouders die ook moeten werken hebben nu ook nog de verantwoordelijkheid van het onderwijs van hun kinderen. Bid voor creativiteit, geduld, uithoudingsvermogen om alles in goed banen te leiden.

2 april:

Bid voor de mensen die opgenomen zijn in de ziekenhuizen en geen of weinig bezoek mogen ontvangen van hun familie. Bidt dat ze Gods troostende aanwezigheid mogen ervaren.

3 april:

Dank dat er toestemming is voor ‘Er is hoop’ spandoeken over Pasen in de binnenstad van 6-14 April. Bid voor medewerking van de winkeliers en dat het ophangen zonder problemen zal verlopen.

4 april:

Bid voor de belijdeniscatechisanten nu alles anders loopt dan gedacht. Bid dat zij en wij allemaal te allen tijde bereid zullen zijn ons getuigenis te laten horen.

5 april:

Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig hebt en dank hem in al uw gebeden. Dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, uw hart en gedachten in Christus Jezus bewaren. Filipenzen 4 : 6-7

6 april:

Bidden we om vrede in de huidige omstandigheden en dat we de vrede die Jezus geeft ook mogen uitdragen naar de mensen om ons heen.

7 april:

Bid voor de mensen in het onderwijs die nu opeens op heel andere manieren hun lessen vorm moeten geven en daar vele uren mee bezig zijn. Dank dat dit mogelijk is voor alle lagen van het onderwijs.

8 april:

Bid voor de medewerkers in de zorg, op de IC’s maar ook degene die mensen begeleiden die thuis verpleegd worden. Voor uithoudingsvermogen en bescherming van hun mentale en geestelijke gezondheid.

9 april:

Dank voor de techniek die het mogelijk maakt om on-line kerkdiensten te verzorgen. Bid voor een ieder die eraan meewerken om dit mogelijk te maken..

10 april:

Goede vrijdag: “Hij heeft in zijn lichaam onze zonden het kruishout opgedragen, opdat wij, dood voor de zonde, rechtvaardig zouden leven. Door zijn striemen bent U genezen. “ 1 Petrus 2: 24

11 april:

Deze dag heet traditioneel Stille Zaterdag. Door het uitvallen van allerlei programma’s hebben we meer tijd. Laten we deze rust gebruiken om ons meer te oefenen in het Stil zijn voor God, het wachten op Hem. Ook dat is gebed.

12 april:

PASEN „Hij is hier niet; want Hij is opgestaan, zoals Hij gezegd heeft. Mattheüs 28:6

13 april:

Op de spandoeken die in de stad hangen staat de tekst: "Er is Hoop" voor Gouda, want Jezus Christus is gekruisigd, opgestaan uit de dood en Hij leeft.". Bid dat de tekst gelezen zal worden en de mensen zullen beseffen dat de dood niet het laatste woord heeft maar Jezus Christus, want Hij LEEFT.

14 april:

Bid voor de ouderen in onze gemeente: deze tijd is extra moeilijk voor hen: minder of geen bezoek, onrust over eigen kwetsbaarheid.

15 april:

In Afrika (Uganda) and Azië (Nepal) zijn er (ten tijde van dit schrijven) nog niet veel Corona zieken. Met een veel minder goed georganiseerde gezondheidszorg in die landen heeft een grote uitbraak daar nog meer desastreuze gevolgen hebben dan bij ons. Bid voor de situatie in deze landen.

16 april:

Bid voor de jongeren in de gemeente die nu de Follow me (Next) bijeenkomsten en hun clubavond moeten missen. Dat ze alternatieve vormen zullen vinden om toch met elkaar te praten en na te denken over geloven en het volgen van Jezus.

17 april:

Bid voor de kinderen die moeite hebben met het thuis onderwijs en een achterstand dreigen op te lopen.

18 april:

Nu bijna alle ontmoetingen en bijeenkomsten afgelast zijn en we thuis moeten blijven is het gemakkelijk om in een isolement terecht te komen. Bidden we voor kracht en inspiratie om te blijven communiceren met elkaar.

19 april:

Draag elkaars lasten, zo leeft u de wet van Christus na. Galaten 6: 2

20 april:

Bid dat we in deze bijzondere omstandigheden ondanks het op afstand blijven, toch oog houden voor de behoeften van de mensen om ons heen; voor creativiteit om ze te helpen hun lasten te dragen.

21 april:

Bid voor de leiding van de landelijke en plaatselijke kerken. Bid voor de kerkenraad van de Oostpoort, voor wijsheid in deze moeilijke tijd.

22 april:

Het feit dat we niet meer ons leven onder controle hebben is voor vele mensen schokkend. We bidden dat deze situatie het inzicht in waar het werkelijk om draait in de het leven zal bevorderen.

23 april:

Vandaag zou er een bruiloft zijn in onze gemeente. Die is uitgesteld. Bidden we voor alle stellen die met eenzelfde situatie te maken hebben: teleurstelling dat de dag waar lang naar is uitgezien wordt uitgesteld.

24 april:

We bidden voor de mensen met een onderneming in onze gemeente. Dat er oplossingen zullen komen voor de problemen die deze tijd met zich meebrengt voor hen.

25 april:

Bid voor de mensen bij wie allerlei geplande behandelingen niet doorgaan. Voor geduld en vrede en bescherming van hun gezondheid.

26 april:

De HEER is het die voor u uitgaat, Hij zal met u zijn. Hij zal u niet loslaten en u niet verlaten. Deuteronomium 31: 8

27 april:

Koningsdag. We danken voor onze koning en de betrokkenheid die hij toont voor de mensen van ons land. We bidden voor een gezegend nieuw levensjaar voor hem.

28 april:

Bid onze landelijke en plaatselijke overheid: Voor inzicht in alle informatie die op hen afkomt en wijsheid hoe te handelen.

29 april:

We bidden dat de crisis waarin we ons bevinden ons tot nadenken zal brengen over ons eigen leven en dat van onze samenleving.

30 april:

Bidden is enorm belangrijk in deze tijd. We danken God voor deze mogelijkheid om thuis persoonlijk en online met elkaar bezig te zijn met Gods koninkrijk.

Gebedspunt indienen? Mail naar: gebedsbrief@Oostpoort.net

Deel deze pagina op:
Disclaimer | © 2014: De Oostpoort | Ontwerp en realisatie: Graficelly