Gebedsbrief Oostpoort1 juli:

Vanavond is er doopzitting gehouden. Bid voor een goede ontmoeting met de doopouders. Bid om Gods zegen over de opvoeding.

2 juli:

Dank God voor het jeugdwerk in onze gemeente. Dank voor de vrijheid die er is om het Evangelie te delen met onze kinderen en jongeren.

3 juli:

Dank God voor de diaconie en het werk van de diakenen. Bid voor de diakenen in onze gemeente.

4 juli:

Vanavond vergadert de kerkenraad over het nieuwe beleidsplan. Bid om de leiding door de Heilige Geest.

5 juli:

Vanavond is er weer een weeksluiting in de Irishof. Bid voor een gezegend samen zijn rondom het geopende Woord

6 juli:

Dank voor de taal-oefen-groep die vanuit onze gemeente draait. Bid dat er echte verbinding en ontmoeting zal zijn met en voor statushouders.

7 juli:

1 Korintiërs 12: 27 “Welnu, u bent het lichaam van Christus en ieder van u maakt daar deel van uit.

8 juli:

Komend najaar start er weer een Marriage course. Bid dat er genoeg aanmeldingen zullen zijn om een nieuwe groep te vormen. Dank God voor de inzet van de vrijwilligers die deze inspirerende avonden mogelijk maken.

9 juli:

Vandaag is er weer ‘koffie met een glimlach’, dit keer is er een uitje. Bid voor een gezellige middag in onderlinge verbondenheid.

10 juli:

Dank God voor zijn prachtige schepping. Bid voor het werk van de werkgroep ‘Groene Genade’. Bid dat wij als gemeente maar ook ieder individueel op een goede manier omgaan met de schepping.

11 juli:

Vanavond komt de belijdenisgroep van afgelopen seizoen nog eenmaal bij elkaar. Bid voor een goede avond. Bid dat de nieuwe lidmaten hun plekje mogen vinden binnen het kringwerk van de gemeente.

12 juli:

Komende zondag nemen we afscheid van twee pleegkinderen uit onze gemeente. Dank God voor de jaren van goede zorg die zij ontvingen bij Hijltje Vink en de overige kinderen die bij haar wonen. Bid voor Gods zegen voor hen.

13 juli:

Morgen worden er verschillende kinderen gedoopt. Bid voor een zegen over hun leven.

14 juli:

1 Korintiërs 12: 13 “Wij zijn allen gedoopt in één Geest en zijn daardoor één lichaam geworden, wij zijn allen van één Geest doordrenkt.”

15 juli:

Dank God voor de ICF gemeente. Bid voor de familie Blom die deze zomer terugkeert uit Albanië. Bid dat zij zich snel thuis zullen voelen in Nederland. Bid voor Maarten die als pastor aan deze gemeente verbonden wordt.

16 juli:

Bid voor de mensen die God nog niet kennen. Bid dat zij Hem leren kennen als hun Hemelse Vader.

17 juli:

Bid voor de (chronisch) zieken in onze gemeente. Laten we een biddende gemeenschap zijn om hen heen.

18 juli:

Dank voor de medewerkers voor de Kindernevendienst. Bid voor nieuwe medewerkers.

19 juli:

Vandaag begint de zomervakantie voor de basisscholen in onze regio. Dank God voor het onderwijs dat de kinderen het afgelopen jaar ontvingen. Bid voor het onderwijzend personeel en de scholen.

20 juli:

Vandaag begint de New Wine zomerconferentie, ook dit jaar is er weer een grote groep deelnemers uit Gouda. Bid om een goede en inspirerende week

21 juli:

1 Korintiërs 13:4 “De liefde is geduldig en vol goedheid. De liefde kent geen afgunst, geen ijdel vertoon en geen zelfgenoegzaamheid.”

22 juli:

Bid voor de vrijwilligers die zich inzetten voor het ’t Swanenburghs Hofje. Dank God dat hier steeds weer mensen opgevangen en begeleid kunnen worden.

23 juli:

Deze weken staan we als gemeente in de diensten stil bij de gaven van de Geest. Bid dat we openstaan voor de gaven die de Geest ons wil geven.

24 juli:

Komend najaar staat er opnieuw een reis naar Oeganda op het programma, een bezoek aan de zustergemeenten in Soroti. Bid voor goede voorbereidingen van deze reis.

25 juli:

Bid voor de ouderen in de gemeente die zich misschien juist in de vakantiemaanden eenzaam voelen. Bid dat we open ogen zullen hebben voor de mensen om ons heen.

26 juli:

Bijbelshop Samma, Boekhandel Smit en het Stadslicht (de bus die elke zaterdagavond op de Markt staat) zijn permanente Lichtdragers in onze stad Gouda. Dank hiervoor en bid hen daarbij in alle opzichten Gods zegen en bescherming toe.

27 juli:

Bid voor het werk van de zending en de zendingswerkers die namens de protestantse gemeente Gouda zijn uitgezonden. Bid dat er deuren open zullen gaan om het Evangelie te delen.

28 juli:

Joh 14:15,16 “Jezus zegt: Als je mij liefhebt, houd je dan aan mijn geboden. Dan zal ik de Vader vragen jullie een andere pleitbezorger te geven, die altijd bij je zal zijn: de Geest van de waarheid.”

29 juli:

Bid voor de komende vakantieperiode, dat het een tijd van rust, ontspanning en recreatie mag zijn.

30 juli:

Bid voor de mensen bij u in de straat. Voor mogelijkheden om nader tot elkaar te komen als buren en van hart tot hart tot elkaar te spreken.

31 juli:

Dank God dat Hij onze gebeden hoort en antwoord geeft.

Gebedspunt indienen? Mail naar: gebedsbrief@Oostpoort.net

Deel deze pagina op:
Disclaimer | © 2014: De Oostpoort | Ontwerp en realisatie: Graficelly