Onderwijs over de Heilige Doop

 

Jezus Christus heeft gesproken: “Mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde. Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat Ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen: Ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld. “
 
In de Heilige Doop verbindt God zijn Naam met onze naam. Wij allen delen in zonde, schuld en oordeel en wij kunnen alleen in Gods rijk komen als wij opnieuw geboren worden uit water en Geest.
 
Ieder kind dat wordt geboren, heeft deel aan de gebrokenheid van het bestaan. Die gebrokenheid is een gevolg van de zonde, die scheiding maakt tussen God en ons. Gelukkig weten wij, dat God de macht van de zonde verbroken heeft. In Jezus Christus komt God ons tegemoet en biedt Hij ons nieuw leven aan. Het water van de doop dan ook teken van de reiniging van de zonde en van het herstel van de relatie tussen God en mens.
 
De doop vindt plaats in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
In de naam van de Vader, omdat Hij het is die het verbond van genade met zijn volk heeft opgericht Dat wil zeggen dat Hij ons mensen zo liefheeft dat Hij zelf het initiatief neemt om de verbroken relatie tussen Zichzelf en ons mensen te herstellen.
In de naam van de Zoon: Jezus Christus, omdat Hij door zijn komst in deze wereld, door zijn lijden en sterven en door zijn opstanding voor ons de weg naar het nieuwe leven heeft gebaand. Hij heeft gezegd: niemand komt tot de Vader dan door mij. Wij zijn met Christus gestorven en begraven. Zoals Hij uit de dood is opgewekt, zo zullen wij leven met Hem.
In de naam van de Heilige Geest omdat God ook Zelf in ons wonen wil en ons leven van binnenuit vernieuwt.
 
In het verbond worden wij van onze kant opgeroepen om God te gehoorzamen, te vertrouwen en lief te hebben voor altijd. Want liefde is nooit vrijblijvend. Zij vraagt om een antwoord. Daarom is de doop voor ons allemaal ook een herinnering en een appèl. We worden voor de vraag gesteld: hoe leef ik in de relatie met God? Leef ik ook werkelijk in gehoorzaamheid aan de God die ik toebehoor? Tegelijk bevestigt de doop dat we aan Gods genade nooit hoeven te twijfelen want zijn verbond is een eeuwig verbond en zijn goedheid duurt in eeuwigheid.
 
In deze geweldige belofte mogen ook onze kinderen delen, al begrijpen zij nu nog niet wat er met hen gebeurt. Ook de kinderen horen immers bij het verbond, daarom mogen ze toch het teken van de doop al ontvangen. Zij hebben immers ook zonder het zich bewust te zijn, deel aan de gebrokenheid van het bestaan. De apostel Petrus heeft op de eerste pinksterdag dan ook gezegd: u komt de belofte toe èn uw kinderen.
 
Jullie als ouders en wij als gemeente waarvan jullie deel uitmaken worden hierbij geroepen om de kinderen bij het opgroeien oog te geven voor de liefde van God die naar hen uitgaat, zodat ze de diepe betekenis van hun doop zullen gaan begrijpen en het ook hun verlangen zal zijn om Jezus te volgen als hun Heer en Heiland. Jezus zegt: Laat de kinderen bij me komen, houd ze niet tegen, want het koninkrijk van God behoort toe aan wie is zoals zij.
 
Vragen voor de doopouders
 
Geliefde doopouders,
Nu jullie in dit geloof jullie kinderen laten dopen, wil ik jullie vragen om op te staan en in oprechtheid op de volgende vragen antwoord te geven:
 
  1. Wens je in dit geloof – dat we zojuist hebben beleden – de doop van je kind?
  2. Geloof je dat je kind – hoewel het net als wij deel heeft aan de zonde – in Christus deel heeft aan Gods verbond en als teken van die genade wordt gedoopt?
  3. Beloof je je kind voor te gaan in de navolging van de Heer opdat het de Doop zal gaan begrijpen en zich verbonden zal weten aan de gemeente van Christus?
 
N.N. (namen doopouders), wat is daarop je antwoord?
Ja.
 
Doopbediening
 
(naam) ik doop je
in de naam van de Vader
en de Zoon
en de Heilige Geest.
Dominee spreekt persoonlijke dooptekst uit
 
Meer informatie:
Op maandagavonden in de week voorafgaand aan de bediening van de doop wordt er doopzitting gehouden van 20.00 – 21.00 uur in de Oostpoort. Ouders die hun kind of kinderen willen laten dopen in de eerstvolgende doopdienst worden hiervoor van harte uitgenodigd. De doopzitting is bedoeld om kennis te maken met elkaar en onze beweegredenen waarom we onze kinderen willen laten dopen. Ook willen we ons meer verdiepen in de betekenis van de doop. Tenslotte spreken we de praktische zaken rondom de doopdienst door. Van harte welkom!
 
 
voor doopzitting en doopdiensten zie de agenda.
 
 
 
 
 
Deel deze pagina op:
Disclaimer | © 2014: De Oostpoort | Ontwerp en realisatie: Graficelly